Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

New

Паважаныя жыхары памежнай зоны!

У сувязі з рэарганізацыяй Пінскага пагранічнага атрада адбыліся некаторыя змены ў ажыццяўленні адміністрацыйных працэдур. Прыём заяў на выдачу пропускаў у памежную паласу і пропускаў у пагранічную зону ажыццяўляецца:

- у г. Кобрыне - па адрасе вул. Суворава, 25 у кабінеце № 516,штомесяц 2-я і 4-я серада з 9.00 да 17.00;

- памежнай заставе "Дзівін» - у пакоі вольнага часу і інфармацыі пагранзаставы па аўторках, чацвяргах, пятніцах з 9.00 да 18.00;

- памежнай заставе «Сварынь» (Драгічынскі раён), у кабінеце № 15 па аўторках, чацвяргах, пятніцах з 9.00 да 18.00.Для атрымання пропуску ў памежную паласу:грамадзянам Рэспублікі Беларусь, замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства, якія пастаянна пражываюць у Рэспублікі Беларусь, неабходны наступныя дакументы:

- заяву (запоўненае асабіста заяўнікам), згодна з прыкладання 1 да Палажэння аб парадку памежнага рэжыму на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 студзеня 2009 г. № 70 (у рэдакцыi пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 9 лiпеня 2015 г. № 580), (далей - Палажэнне);

- копіі дакументаў, якія сведчаць асобу (з абавязковай наяўнасцю фатаграфіі, ўсталявальных дадзеных і месцы рэгістрацыі);- дакументы (копіі дакументаў), якія пацвярджаюць падставы для знаходжання ў памежнай зоне.     

Ўезд (уваход), часовае знаходжанне і перамяшчэнне ў памежнай паласе фізічных асоб, якія не дасягнулі 14-гадовага ўзросту (за выключэннем работнікаў юрыдычнай асобы), дазваляецца толькі ў суправаджэнні паўналетніх, якія маюць пропуск. Пропуску ўказаных асоб не выпісваюцца, іх прозвішчы, імёны запісваюцца на адваротным баку пропуску i завяраюцца подпісам адпаведнага службовай асобы.  

Фізічныя асобы абавязаны мець пры сабе і прад'яўляць па патрабаванню ўпаўнаважаных службовых асоб органаў памежнай службы і органаў унутраных спраў дакументы, прадугледжаныя ў артыкуле 37 Закона Рэспублікі Беларусь "Аб Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь», а таксама даваць неабходныя тлумачэнні з нагоды знаходжання ў памежнай зоне і памежнай паласе.           

      Паляванне ў памежнай паласе забароненая.           

      Знаходжанне ў памежнай паласе ў цёмны час сутак забараняецца, за выключэннем выпадкаў, якiя вызначаюцца Дзяржаўным пагранічным камітэтам.

      Пропуск фізічных асоб ажыццяўляецца па прапусках, якiя выдаюцца тэрытарыяльнымі органамі памежнай службы.     

  Фізічныя і юрыдычныя асобы абавязаны загадзя вусна інфармаваць бліжэйшы тэрытарыяльны орган памежнай службы або яго падраздзяленне пра месца, часу і характары работ, выкананне якіх запланавана ў памежнай паласе (тэлефоны: 801642-61675 - застава "Дзівін» для жыхароў вёсак Павіцце, Лелікава, Дзівін; 801642-66295 - памежны аддзел «Перелесье» для жыхароў вёсак Оса, Перелесье, Барысаўка, Клетыще).


  Гаспадарчая і іншая дзейнасць у памежнай паласе ажыццяўляецца з дазволу ўпаўнаважаных службовых асоб адпаведнага тэрытарыяльнага органа пагранічнай службы.

  У адпаведнасці з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 2015/12/31 №1130 выпас хатніх жывёл, якія належаць фізічным асобам, у памежнай паласе дазволены.

Паважаныя жыхары і госці памежнай зоны! 10 студзеня 2015 года ў Рэспубліцы Беларусь прыняты Закон Рэспублікі Беларусь "Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя законы Рэспублікі Беларусь па пытаннях забеспячэння грамадскай і пагранічнай бяспекі», які ўступіў у сілу 23 ліпеня 2015 года.

Просім выконваць заканадаўства!

Аддзел ідэалагічнай работы,

культуры і па справах моладзі райвыканкама

Уважаемые жители пограничной зоны!  

В связи с реорганизацией Пинского пограничного отряда произошли некоторые изменения в осуществлении административных процедур. Приём заявлений на выдачу пропусков в пограничную полосу и пропусков в пограничную зону осуществляется:

- в г. Кобрине – по адресу ул. Суворова, 25 в кабинете № 516,
ежемесячно 2-я и 4-я среда с 9.00 до 17.00;

- пограничной заставе «Дивин» – в комнате досуга и информации погранзаставы по вторникам, четвергам, пятницам с 9.00 до 18.00;

- пограничной заставе «Сварынь» (Дрогичинский район), в кабинете № 15 по вторникам, четвергам, пятницам с 9.00 до 18.00.

    Для получения пропуска в пограничную полосу:

гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республики Беларусь, необходимы следующие документы:

- заявление (заполненное лично заявителем), согласно приложения 1 к Положению о порядке пограничного режима на территории Республики Беларусь, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2009 г. № 70 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 9 июля 2015 г. № 580), (далее – Положение);

- копии документов, удостоверяющих личность (с обязательным наличием фотографии, установочных данных и места регистрации);

- документы (копии документов), подтверждающие основания для нахождения в пограничной зоне.

      Въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе физических лиц, не достигших 14-летнего возраста (за исключением работников юридического лица), разрешается только в сопровождении совершеннолетних, имеющих пропуск. Пропуска указанным лицам не выписываются, их фамилии, имена записываются на оборотной стороне пропуска и заверяются подписью соответствующего должностного лица.

 

            Физические лица обязаны иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц органов пограничной службы и органов внутренних дел документы, предусмотренные в статье 37 Закона Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь», а также давать необходимые разъяснения по поводу нахождения в пограничной зоне и пограничной полосе.

            Охота в пограничной полосе запрещена.

            Нахождение в пограничной полосе в темное время суток запрещается, за исключением случаев, определяемых Государственным пограничным комитетом.

            Пропуск физических лиц производится по пропускам, выдаваемым территориальными органами пограничной службы.

      Физические и юридические лица обязаны заблаговременно устно информировать ближайший территориальный орган пограничной службы или его подразделение о месте, времени и характере работ, выполнение которых запланировано в пограничной полосе (телефоны: 801642-61675 – застава «Дивин» для жителей деревень Повитье, Леликово, Дивин; 801642-66295 – пограничный отдел «Перелесье» для жителей деревень Оса, Перелесье, Борисовка, Клетыще).

            Хозяйственная и иная деятельность в пограничной полосе осуществляется с разрешения уполномоченных должностных лиц соответствующего территориального органа пограничной службы.

            В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2015 №1130 выпас домашних животных, принадлежащих физическим лицам, в пограничной полосе разрешен. 

Уважаемые жители и гости пограничной зоны! 10 января 2015 года в Республике Беларусь принят Закон Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения общественной и пограничной безопасности», который вступил в силу 23 июля 2015 года.    

 Просим соблюдать законодательство!   

Отдел идеологической работы,

культуры и по делам молодежи райисполкома 

Раздзелы сайта